Trvalý pobyt, trvalé bydliště

Volejte zdarma 800 700 031
Poskytnutí trvalého pobytu
či trvalého bydliště
pro fyzické osoby
Místo trvalého pobytu
na adrese mimo
vaše bydliště
Příjem poštovních
zásilek na adrese
trvalého pobytu
 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) firmy NOVANTIS s.r.o.
(příloha ke Smlouvě o zajištění souhlasu vlastníka budovy s poskytnutím trvalého bydliště a ujednání o místě podnikání)

Definice pojmů

 1. Poskytovatel - firma NOVANTIS s.r.o., se sídlem Tržiště 372/1, 118 00 Praha 1, IČ 242 82 928, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192788.
 2. Uživatel - fyzická osoba, která využívá služby Poskytovatele na základě uzavřené Smlouvy o zajištění souhlasu vlastníka budovy s poskytnutím trvalého bydliště a ujednání o místě podnikání a další doprovodné služby.
 3. Smlouva - písemná Smlouva o zajištění souhlasu vlastníka budovy s poskytnutím trvalého bydliště a ujednání o místě podnikání uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 4. Program - přesně vymezený soubor služeb Poskytovatele, včetně jejich rozsahu a ceny; vymezení je provedeno ve Smlouvě o zajištění souhlasu vlastníka budovy s poskytnutím trvalého bydliště a ujednání o místě podnikání.
 5. Ceník - aktuální přehled cen nabízených služeb a programů služeb umístěný v prostorách Poskytovatele a na internetových stránkách http://www.virtualnitrvalypobyt.cz/ceny-poskytnuti-trvaleho-pobytu. Poskytovatel si vyhrazuje právo Ceník průběžně upravovat a aktualizovat.
 6. Umístění trvalého bydliště a místa podnikání - využití některé z adres Poskytovatele za účelem registrace trvalého bydliště nebo místa podnikání Uživatele do živnostenského rejstříku. Nezahrnuje nárok na fyzické užívání prostor Uživatelem.
 7. Daňový doklad - daňový doklad – faktura je vystavována ve formátu PDF a zasílaná elektronicky na e-mail Uživatele uvedený ve Smlouvě.

 

Základní ustanovení

 1. Poskytovatel je buď majitelem, nebo smluvním partnerem majitelů nabízených prostor. V případě nájmu prostor se jedná vždy o nájemní smlouvu uzavřenou přímo s majitelem nemovitosti na dobu neurčitou, přičemž majitel nemovitosti vždy souhlasí s příslušným využitím poskytovaných prostor.
 2. Uživatel je oprávněn zřídit na adrese uvedené ve Smlouvě své trvalé bydliště či místo podnikání dle zvoleného Programu dle Smlouvy; za tímto účelem Poskytovatel dodá na vyžádání souhlas s umístěním trvalého bydliště, nebo místa podnikání dle zvoleného Programu. Poskytovatel je povinen tento souhlas předat Uživateli do 15 dnů, nejdříve však po podpisu Smlouvy, a úhradě prvního období. V případě, že nebude možné souhlas z objektivních důvodů poskytnout, je Poskytovatel oprávněn nabídnout Uživateli přeuzavření Smlouvy na jinou adresu a nabídnutí alternativního souhlasu. Pakliže Uživatel nebude mít o alternativní adresu zájem, Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit.
 3. Poskytovatel je povinen provést či umožnit všechny zákonem vyžadované kroky, úkony a označení související s umístěním místa podnikání Uživatele.
 4. Uživatel je srozuměn s tím, že umístěním místa podnikání nebo trvalého bydliště v rozsahu vybraného Programu na adrese dohodnuté ve Smlouvě mu nevzniká žádný nárok na zpřístupnění prostor mimo sjednaný rámec a že zde není oprávněn umisťovat vlastní nápisy, technické označení nebo zde ukládat jakýkoliv movitý majetek.
 5. Rozsah služeb zahrnutých v Programu je určen požadavkem Uživatele ve Smlouvě a souvisejících administrativních služeb. Na základě ústní či písemné dohody Uživatele a Provozovatele je možné „ad hoc“ sjednat služby nezahrnuté v běžné nabídce, včetně jejich zpoplatnění (pronájem jednací místnosti, přebírání pošty na průkaz zmocněnce a podobně). V tomto případě je cena za poskytnuté služby splatná vždy předem.
 6. Uživatel má právo požádat o změnu rozsahu a nastavení služeb všemi ve Smlouvě uvedenými komunikačními kanály. V případě sporu je rozhodující poslední dostupný prokazatelně doručený písemný požadavek. Pokud se jedná o změnu neovlivňující cenu Programu, provede Poskytovatel změnu bez zbytečného odkladu; pokud změna ovlivní cenu Programu, provede Poskytovatel změnu k poslednímu dni předplaceného období, příp. dle dohody s Uživatelem.
 7. Uživatel je povinen Poskytovateli neprodleně oznámit jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů či preference komunikačních kanálů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služeb a jejich vyúčtování. V opačném případě má Poskytovatel právo přerušit poskytování služeb nebo negarantuje úplnost služeb.
 8. Poskytovatel se zavazuje předem informovat Uživatele o skutečnostech znemožňujících částečné či úplné poskytování služeb. Toto upozornění bude Uživateli zasláno elektronickou poštou.
 9. Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli písemně vadné, omezené nebo přerušené poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně do pěti pracovních dnů, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody či jiné závažné okolnosti.
 10. Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost dohodnuté ceny služeb. Uživatel není oprávněn započítat své případné nároky proti nárokům Poskytovatele, jež vyplývají z uzavřené Smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen uhradit Uživateli škodu způsobenou neposkytnutím nebo vadným poskytnutím objednané služby pouze do celkové výše 500,- Kč (slovy pět set korun).
 11. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli oprávnění shromažďovat a užívat údaje, které o sobě uvedl, pro účely související s poskytováním služeb a marketingovými aktivitami Poskytovatele. Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Uživatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit údaje Uživatele svým subdodavatelům, skupině klientů, u které s tím Uživatel vyjádřil souhlas, a relevantním státním orgánům. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zveřejnit na svých www stránkách seznam neplatičů za účelem úhrady těchto závazků jednotlivých klientů.
 12. Poskytovatel je oprávněn si pořídit výlučně pro své potřeby kopii občanského průkazu nebo pasu a tyto mít ve své dispozici. S touto kopií nebude Poskytovatel nikterak nakládat a užije ji pouze pro své účely k identifikaci Uživatele.
 13. Smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré vybavení nacházející se na adrese Poskytovatele, jsou ve výlučném vlastnictví vlastníka Nemovitosti či dalších nájemců Nemovitosti, když se tedy v Nemovitosti nenachází žádné věci ve vlastnictví Odběratele.

Povinnosti Poskytovatele

 1. Po dobu trvání této Smlouvy není Poskytovatel povinen přebírat poštovní či jiné zásilky adresované a doručované Uživateli, pokud si tuto službu Uživatel u Dodavatele nezřídí. V tomto případě je Uživatel povinen si u České pošty zřídit dosílku na jinou adresu. Uživatel nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s nepřevzetím korespondence.
 2. Poskytovatel není povinen přijímat zásilky, s jejichž převzetím je spojeno placení peněžité částky nebo poskytování jakýchkoli jiných plnění, nedohodne-li se v konkrétním případě s Uživatelem jinak. Poskytovatel nebude přijímat žádné předměty, které budou těžší než 5 kg, větší než 45 cm ve kterémkoliv rozměru, s objemem větším než 0,03 krychlového metru, ani zásilky, které by obsahovaly nebezpečné věci, živá zvířata nebo zboží podléhající zkáze, a je oprávněn podle vlastního rozhodnutí vrátit jakékoli nevyzvednuté zásilky nebo odmítnout přijetí jakéhokoli množství zásilek, které bude dle rozhodnutí Poskytovatele považováno za nepřiměřené ( tj. takové, kde její rozměr překračuje v součtu v+š+d 160 cm, dále pak zásilky o hmotnosti vyšší jak 5 kg ) nebo odmítnout přijetí zásilek, které bude Poskytovatel považovat za nezákonné. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžadovat prokázání totožnosti při předávání došlé pošty Uživateli.
 3. Při poskytnutí služby vlastního telefonního čísla s asistentkou se Poskytovatel zavazuje:
  1. přidělit Zákazníkovi na základě jeho výběru z dostupných čísel telefonní číslo v případě objednání služby dle Smlouvy;
  2. přijímat prostřednictvím své/ho operátora/ky telefonní hovory směrované na toto číslo.
 4. V případě zájmu o přeposílání či skenování pošty na klientem určenou adresu je cena stanovena dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

Povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen hradit za komunální odpad, jež přímo vyúčtuje Uživateli Magistrát hlavního města Prahy či jiná třetí osoba, a to i za své nezletilé děti, má-li je.
 2. Uživatel je povinen řádně a včas platit ceny a další poplatky dle Smlouvy.
 3. Uživatel není oprávněn udělit souhlas ke hlášení trvalého pobytu další osobě. Práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy pro Uživatele, není Uživatel oprávněn převádět na třetí osobu. Uživatel bere na vědomí, že není jedinou osobou, jíž byl udělen souhlas k trvalému bydlišti na Nemovitosti.
 4. Uživatel je povinen nepoužívat telefonní číslo Poskytovatele ani číslo, které bude klientovi přiděleno v rámci Programu pro inzerci.
 5. Uživatel výslovně prohlašuje, že mu jsou známy veškeré jeho povinnosti spojené s nahlášením trvalého pobytu na Nemovitosti vůči soudům, orgánům státní správy a samosprávy a třetím osobám a že si je vědom veškerých požadavků právního řádu České republiky vztahujících se k údaji o místu trvalého pobytu. Uživatel výslovně dále prohlašuje a souhlasí s tím, že k jeho tíži jdou veškeré případné škody či právní důsledky plynoucí z volby a umístění jeho trvalého pobytu na Nemovitosti.
 6. Odběratel je povinen nahlásit veškeré změny týkající se společnosti v písemné podobě. Za situace způsobené uvedením nesprávných či neaktuálních údajů nenese Dodavatel odpovědnost. Odběratel provede aktualizaci změn neprodleně, maximálně však do 30 kalendářních dnů od nahlášení změny.

Platební podmínky

 1. Uživatel je povinen platit za objednaný Program a případné další služby cenu dle Smlouvy a souvisejících administrativních služeb nebo samostatného písemného ujednání.
 2. Poskytovatel je oprávněn účtovat Uživateli objednané služby formou řádné či zálohové faktury. Cena za Umístění sídla Uživatele je splatná vždy k 10. dni běžného měsíce předcházejícího období, na které se cena platí. Nedohodnou-li se strany jinak, je platebním obdobím doba 3 měsíce (90 dnů) nebo 1 rok (365 dní) běžného roku, počítáno ode dne podpisu Smlouvy a souvisejících administrativních služeb. Platba za první období je splatná při podpisu Smlouvy a souvisejících administrativních služeb.
 3. Za den zaplacení ceny je považován den připsání platby ve prospěch účtu Poskytovatele nebo den zaplacení v hotovosti v sídle nebo provozovně Poskytovatele. Pro případ prodlení Uživatele s platbou se sjednává smluvní úrok ve výši 0,25 % denně z dlužné částky, a to až do úplného zaplacení, přičemž je Poskytovatel, v souladu se zákonem, oprávněn platbu nejdřív započíst na příslušenství pohledávky.
 4. První upomínku - pokutu za pozdní úhradu - k úhradě dlužné částky zasílá Poskytovatel Uživateli prostřednictvím elektronické pošty, druhou upomínku - pokutu za pozdní úhradu - zasílá Poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty a v tomto případě si účtuje částku 100,- Kč. Následná upomínka - pokuta za pozdní úhradu - je zasílána ve výši 300,- Kč, přičemž každá upomínka/pokuta je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky.
 5. V případě prodlení Uživatele s úhradou libovolné platby má Poskytovatel právo Uživateli přestat poskytovat služby dle uzavřené smlouvy, vč. odstranění zákonem předepsaných údajů o Umístění sídla a dosílání korespondence. Poskytovatel jej vnímá jako "Neaktivní subjekt" a nejsou mu nadále poskytovány služby jako předávání pošty, vyřizování vzkazů apod., až do doby než platbu v prodlení uhradí. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele v důsledku porušení povinností Uživatele nezbavuje Uživatele povinnosti uhradit sjednané platby ani nedává právo na náhradu případných škod.
 6. Uživatel je povinen nejpozději do patnáctého dne ode dne ukončení nebo zániku Smlouvy oznámit změnu místa podnikání nebo přemístění provozovny příslušným orgánům, včetně živnostenského a obchodního rejstříku a finančního úřadu. Pokud tak Uživatel neučiní, bere na vědomí, že tato ohlášení učiní Poskytovatel, příp. vlastník nemovitosti, a to se všemi právními důsledky pro Uživatele.
 7. Uživatel se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou Poskytovateli porušením Smlouvy nebo kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.

Trvání, změny a ukončení Smlouvy a souvisejících administrativních služeb

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, nejméně však na jeden rok.
 3. Dohody, které se odchylují od Podmínek, lze sjednat pouze písemnou formou.
 4. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem. V případě možných sporů mezi obsahem Podmínek a Smlouvy má vždy přednostní právo písemné vyhotovení Smlouvy.
 5. Služby budou poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy. Poskytování Služeb může být přerušeno:
  1. po dobu trvání Poskytovatelem neodvratitelné překážky znemožňující poskytování některé ze Služeb;
  2. v případech pozastavení (článek 28) či ukončení poskytování Služeb (článek 38) Všeobecných podmínek.
 6. Poskytovatel má právo poskytování Služeb ukončit a od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy se zejména považuje:
  1. prodlení Zákazníka s placením po dobu delší než 30 dnů;
  2. opakované neplnění smluvních podmínek, včetně opakovaného prodlení s placením;
  3. používání poskytované Služby v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy.
 7. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
 8. Smlouvu lze ukončit kteroukoli ze smluvní stran výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena výpověď. Kontaktní adresou společnosti NOVANTIS s.r.o. je v tomto případě adresa Pobřežní 46, 186 00 Praha 8, případně sídlo společnosti NOVANTIS s.r.o. Byla-li využita sleva za roční nebo dvouroční platbu, službu nelze ukončit dříve než k termínu, do kdy byla zaplacena.
 9. Dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel není povinen vracet Odběrateli přeplatek na již zaplacené ceně za udělení souhlasu, neboť smluvní strany pro tento případ sjednávají, že Odběratel je povinen uhradit Poskytovatel smluvní pokutu ve výši daného přeplatku za tzv. zbylé období udělení souhlasu ke zřízení trvalého pobytu, na jejíž úhradu Poskytovatel použije předmětný přeplatek formou započtení.
 10. Vznikne-li v případě výpovědi smlouvy přeplatek na pravidelných poplatcích, je Poskytovatel povinen na písemnou výzvu Uživatele tento přeplatek vrátit do třiceti dnů od doručení výzvy, s výjimkou případu poskytnutí speciální ceny nebo zvýhodněné ceny vázané na delší předplacené období a odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele, kdy se přeplatek nevrací.
 11. Uplynutím sjednané doby trvání této Smlouvy automaticky zaniká i souhlas s nahlášením údaje o místu trvalého pobytu udělený Odběrateli. Po uplynutí sjednané doby trvání této Smlouvy je Poskytovatel či třetí osoba oprávněna učinit veškeré právní úkony směřující k výmazu trvalého pobytu – trvalého bydliště Odběratele na příslušném úřadu, k čemuž jim Odběratel uděluje výlučnou a neodvolatelnou plnou moc, jež tvoří nedílnou součástí této Smlouvy.

Další ujednání

 1. Smluvní strany sjednávají, že po skončení této Smlouvy Odběrateli nepřísluší žádná bytová náhrada či přístřeší.
 2. V případě užívání místa podnikání, trvalého bydliště nebo adresy Uživatelem i po ukončení Smlouvy nebo zániku Smlouvy je Uživatel povinen, do doby odhlášení sídla na příslušných státních orgánech, platit za užívání místa podnikání nebo adresy sídla částku v obvyklé výši (tedy denní sazbu ve výši vypočtené z roční sazby/365 dní). Toto ujednání platí pro období do 15 dnů od ukončení či zániku Smlouvy. Po uplynutí této lhůty bude účtována za každý den neoprávněného užívání adresy smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den neoprávněného užívání adresy v rozsahu dle Smlouvy.
 3. Nedojde-li nejpozději do 30 (tj. slovy třiceti) kalendářních dnů ode dne ukončení doby trvání této Smlouvy k výmazu - odhlášení údaje o místu trvalého pobytu Odběratele, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, na příslušném úřadu, zavazuje se Odběratel zaplatit Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Přehlášení místa podnikání na jinou adresu je Odběratel povinen prokazatelně doložit odběrateli.
 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení či zániku Smlouvy bude poskytovatel shromažďovat případnou došlou poštu, nikoliv však poštu doporučenou nebo balíky, či obchodní balíky či jiné doručované zásilky spojené s převzetím oproti podpisu. Tuto poštu bude možno po dobu šesti měsíců od ukončení či zániku smlouvy vyzvednout na adrese provozovny Poskytovatele Pobřežní 46, 186 00 Praha 8. Po marném uplynutí této lhůty bude případná korespondence protokolárně skartována.
 5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel bude v případě obdržení doporučené zásilky, pokud pro Uživatele zajišťuje danou službu, o tomto přijetí informovat Uživatele nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud tuto zásilku Uživatel do 7 pracovních dnů nepřevezme, bere se za to, že byla doručena.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírčím způsobem, sjednávají Poskytovatel a Uživatel místní příslušnost k soudu dle sídla Poskytovatele.
 2. Všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem, ať už písemná nebo ústní, není-li stanoveno jinak.
 3. Uživatel svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s výše uvedenými Všeobecnými podmínkami, souhlasí s nimi, považuje je za nedílnou součást Smlouvy a zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti těmito Všeobecnými podmínkami stanovené. Všeobecné obchodní podmínky jsou rovněž dostupné v aktuálním znění dostupném na internetu na internetové adrese http://www.virtualnitrvalypobyt.cz/vseobecne-podminky.

 

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. února 2015.

Objednat virtuální trvalý pobyt on-line...